RODO
Szanowny Użytkowniku,

Rock Solid Investments Sp. z o. o. (Spółka) z odpowiedzialnością i poszanowaniem dla prywatności administruje danymi osobowymi oraz tzw. plikami cookies użytkowników strony www Spółki.

Polityka, instrukcje i procedury ochrony danych osobowych w RSI Spółka z o.o. zostały opracowane w sposób zgodny z wymogami RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Prosimy aby użytkownik naszego serwisu zapoznał się z przepisami, które aktualnie obowiązują, dla pełnej wiedzy i poczucia bezpieczeństwa we współpracy z nami.

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest RSI Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gontarskiej 14B, 04-273 Warszawa, adres e-mail: kontakt@rsinvestments.pl

Dane Użytkownika mogą być przekazywane innym odbiorcom jedynie w niezbędnym zakresie,
np.: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługują określone prawa wobec jego danych i ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Jeśli użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili wycofać.

Użytkowniku – jeśli masz pytania, pod adresem e-mail kontakt@rsinvestments.pl, zgłoś uwagi dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.

Typy gromadzonych informacji

Dane na temat Użytkowników są gromadzone i przetwarzane w Spółce w trakcie korzystania z www.rocksolidinvestments.pl

Dane osobowe mogą obejmować:

 • Imię i nazwisko.
 • Nazwę użytkownika.
 • Adres zamieszkania lub miejsca pracy.
 • Adres e-mail.
 • Numer telefonu.
 • Stanowisko.
 • Wszelkie inne udzielane nam informacje.

Pliki cookies, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej, mogą gromadzić:

 • Informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z naszej strony internetowej.
 • Przeglądarkę internetową i system operacyjny Użytkownika.

Sposób wykorzystania informacji

Wymienione powyżej dane osobowe są przetwarzane w Spółce w następujących celach:

 • Zawarcie i realizacja umowy, np. w przypadku nabycia naszych usług oraz zlecenia przez Spółkę wykonania usług – bez uzyskania i przetwarzania danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy nie byłyby możliwe.
 • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zgodność z uzasadnionymi interesami lub działanie w ochronie uzasadnionych interesów gospodarczych i uprawnień, m.in. użycie w związku z roszczeniami prawnymi, wymaganiami zgodności, w celach regulacyjnych i dochodzeniowych (włącznie z ujawnieniem danych w związku z postępowaniem sądowym).
 • W odpowiedzi na wszelkie uwagi lub skargi, w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi interesami (włącznie z dochodzeniem w sprawie skarg zgłoszonych przez użytkownika lub inne podmioty dotyczących naszych usług).
 • Udzielone nam informacje mogą służyć do personalizowania naszej korespondencji do Użytkownika kierowania świadczonych usług, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami.
 • Udzielone nam informacje mogą zostać użyte w celu sprawdzenia, doskonalenia i ochrony naszych usług, zarówno w Internecie jak i poza nim, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami.
 • Możemy korzystać z udzielonych nam informacji w celu zaproszenia Użytkownika do udziału w badaniach rynku lub ankietach.

Komu i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe

Możemy również udostępnić dane osobowe:

 • Naszym dostawcom, partnerom biznesowym i podwykonawcom.
 • Organom władz administracyjnych i/lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeżeli będą wymagane – na podstawie nakazu lub w celu ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób fizycznych, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Osobom kontrolującym Spółkę lub doradzającym jej, np. audytorom zewnętrznym, biegłym księgowym, radcom prawnym.
 • Usługodawcom zewnętrznym, np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania używanego przez Spółkę – zgodnie z określonymi celami, wymaganiami i zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu Spółki.
 • Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i spółki zagraniczne zarządzające funduszami inwestycyjnymi.
 • Podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, pocztowe i kurierskie, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z przeprowadzanymi audytami.

Okres przechowywania danych osobowych

 • Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę – zgodnie z tymi przepisami – metod lub modeli postępowania, a także zgód i innych oświadczeń. Każdorazowo osoba, której dane dotyczą jest informowana o czasie ich przechowywania (np. poprzez stosowne zapisy w umowach, na wnioskach, innej dokumentacji). Archiwizacja odbywa się zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
 • Dane uzyskane za wyraźną zgodą osoby, której dotyczą, są użytkowane przez Spółkę przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której danymi administruje Spółka, może skorzystać z prawa dostępu do danych, uzupełnienia, usunięcia ich lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo:

 • Do uzyskania kopii danych przechowywanych na jej temat, zgodnie z rozporządzeniem.
 • Poprawienia lub uzupełnienia informacji, jeżeli dane są nieścisłe lub niepełne.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Ograniczenia przetwarzania danych – w razie skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych – do momentu rozstrzygnięcia skargi.
 • Usunięcia swoich danych osobowych (m.in. przez wycofanie zgody na ich przetwarzanie; jeżeli przetwarzanie nie jest już konieczne; jeżeli brak uzasadnionego prawnie powodu do dalszego wykorzystywania danych; jeżeli dane osobowe nie były przetwarzane i chronione zgodnie ze zobowiązaniami Spółki.
 • Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając e-mail na adres kontakt@rsinvestments.pl
 • W razie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych świadczenie niektórych usług serwisu www.rocksolidinvestments.pl może okazać się niemożliwe.