Zarządzający ASI – spółka RSI AIFM Sp. z o.o. w Warszawie informuje, że w dniu 29 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681 i 825) – dalej jako Ustawa.

Zgodnie z przepisami Ustawy, posiadaczem praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej (dalej jako „ASI”) może być tylko podmiot, który spełni kryteria klienta profesjonalnego. Poniżej przedstawiamy zmiany odnoszące się do zasad obejmowania praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej przez osoby fizyczne:

– osoba fizyczna może zostać uznana przez zarządzającego ASI za klienta profesjonalnego, jeżeli posiada ona wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także jeżeli wartość jej wkładu do ASI będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro (art. 70k ust. 1 i ust. 3 Ustawy);

– środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami (art. 70k ust. 4 Ustawy);

– czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w ASI, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor ASI oraz zarządzający ASI, wymaga pisemnej zgody zarządzającego ASI. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli potencjalny nabywca nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego. Czynność prawna dokonana bez zgody zarządzającego ASI jest nieważna (art. 70k ust. 6  Ustawy)’

– powyższych ograniczeń nie stosuje się w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają instytucjonalni klienci profesjonalni, o których mowa wart. 2 Ustawy (art. 70k ust. 7 Ustawy);

– ASI nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego (art. 8a ust. 4 Ustawy).

Osoby fizyczne posiadające prawa uczestnictwa ASI, które w dniu wejścia w życie nowelizacji Ustawy nie spełniają warunku wymaganego dla uznania ich za klientów profesjonalnych, są w dalszym ciągu inwestorami ASI. Takie osoby fizyczne nie mogą jednak obejmować nowych praw uczestnictwa ASI, jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych jest mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro.