Informujemy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 4 grudnia 2023 roku na godz. 14.00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  3. Sporządzenie Listy Obecności;
  4. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podejmowania uchwał;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii C;
  7. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
  8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.