Informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 14.00 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Plac 3 Maja 13 w Radomsku (97-500) z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

2.       Sporządzenie Listy Obecności;

3.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

4.       Stwierdzenie, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podejmowania uchwał;

5.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 24 lutego do 31 grudnia 2021 roku;

6.       Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy od 24 lutego do 31 grudnia 2021 roku;

7.       Udzielenie Komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 24 lutego do 31 grudnia 2021 roku;

8.       Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji opinii biegłego rewidenta dot. zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

9.       Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.