Polityka prywatności
Aby ułatwić korzystanie ze strony internetowej www.rocksolidinvestments.pl wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Cookies to małe jednostki danych, które przeglądarka internetowa zachowuje na twardym dysku komputera użytkownika, niezbędne do korzystania ze stron internetowych. Wykorzystywane przez nas cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani nie gromadzą w inny sposób żadnych osobistych informacji identyfikacyjnych.

Stosujemy cookies, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej oraz umożliwić jej sprawniejszą nawigację. Cookies mogą powiedzieć nam, czy dana osoba odwiedziła już kiedyś naszą stronę internetową, czy też jest nowym użytkownikiem. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania cookies, wymaga to skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób pozwalający na usunięcie wszystkich cookies z twardego dysku komputera, blokowanie wszystkich cookies lub też wysyłanie ostrzeżenia przed ich zapisaniem.

Po odwiedzeniu naszej strony automatycznie zbierane są informacje ogólne o użytkowniku, które nie są jednak związane z danymi osobowymi, np. nazwa dostawcy usług internetowych, informacje o stronach, które użytkownik wyświetlił, data i czas odwiedzin, informacje o systemie operacyjnym i wersji przeglądarki, używanej podczas odwiedzin.

Inne informacje

W razie wszelkich pytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz celu egzekwowania swoich uprawnień, należy skontaktować się:


RODO
Szanowny Użytkowniku,

Rock Solid Investments Sp. z o. o. (Spółka) z odpowiedzialnością i poszanowaniem dla prywatności administruje danymi osobowymi oraz tzw. plikami cookies użytkowników strony www Spółki.

Polityka, instrukcje i procedury ochrony danych osobowych w RSI Spółka z o.o. zostały opracowane w sposób zgodny z wymogami RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Prosimy aby użytkownik naszego serwisu zapoznał się z przepisami, które aktualnie obowiązują, dla pełnej wiedzy i poczucia bezpieczeństwa we współpracy z nami.

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest RSI Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gontarskiej 14B, 04-273 Warszawa, adres e-mail: kontakt@rsinvestments.pl

Dane Użytkownika mogą być przekazywane innym odbiorcom jedynie w niezbędnym zakresie,
np.: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługują określone prawa wobec jego danych i ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Jeśli użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili wycofać.

Użytkowniku – jeśli masz pytania, pod adresem e-mail kontakt@rsinvestments.pl, zgłoś uwagi dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.

Typy gromadzonych informacji

Dane na temat Użytkowników są gromadzone i przetwarzane w Spółce w trakcie korzystania z www.rocksolidinvestments.pl

Dane osobowe mogą obejmować:

 • Imię i nazwisko.
 • Nazwę użytkownika.
 • Adres zamieszkania lub miejsca pracy.
 • Adres e-mail.
 • Numer telefonu.
 • Stanowisko.
 • Wszelkie inne udzielane nam informacje.

Pliki cookies, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej, mogą gromadzić:

 • Informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z naszej strony internetowej.
 • Przeglądarkę internetową i system operacyjny Użytkownika.

Sposób wykorzystania informacji

Wymienione powyżej dane osobowe są przetwarzane w Spółce w następujących celach:

 • Zawarcie i realizacja umowy, np. w przypadku nabycia naszych usług oraz zlecenia przez Spółkę wykonania usług – bez uzyskania i przetwarzania danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy nie byłyby możliwe.
 • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zgodność z uzasadnionymi interesami lub działanie w ochronie uzasadnionych interesów gospodarczych i uprawnień, m.in. użycie w związku z roszczeniami prawnymi, wymaganiami zgodności, w celach regulacyjnych i dochodzeniowych (włącznie z ujawnieniem danych w związku z postępowaniem sądowym).
 • W odpowiedzi na wszelkie uwagi lub skargi, w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi interesami (włącznie z dochodzeniem w sprawie skarg zgłoszonych przez użytkownika lub inne podmioty dotyczących naszych usług).
 • Udzielone nam informacje mogą służyć do personalizowania naszej korespondencji do Użytkownika kierowania świadczonych usług, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami.
 • Udzielone nam informacje mogą zostać użyte w celu sprawdzenia, doskonalenia i ochrony naszych usług, zarówno w Internecie jak i poza nim, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami.
 • Możemy korzystać z udzielonych nam informacji w celu zaproszenia Użytkownika do udziału w badaniach rynku lub ankietach.

Komu i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe

Możemy również udostępnić dane osobowe:

 • Naszym dostawcom, partnerom biznesowym i podwykonawcom.
 • Organom władz administracyjnych i/lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeżeli będą wymagane – na podstawie nakazu lub w celu ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób fizycznych, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Osobom kontrolującym Spółkę lub doradzającym jej, np. audytorom zewnętrznym, biegłym księgowym, radcom prawnym.
 • Usługodawcom zewnętrznym, np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania używanego przez Spółkę – zgodnie z określonymi celami, wymaganiami i zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu Spółki.
 • Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i spółki zagraniczne zarządzające funduszami inwestycyjnymi.
 • Podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, pocztowe i kurierskie, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z przeprowadzanymi audytami.

Okres przechowywania danych osobowych

 • Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę – zgodnie z tymi przepisami – metod lub modeli postępowania, a także zgód i innych oświadczeń. Każdorazowo osoba, której dane dotyczą jest informowana o czasie ich przechowywania (np. poprzez stosowne zapisy w umowach, na wnioskach, innej dokumentacji). Archiwizacja odbywa się zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
 • Dane uzyskane za wyraźną zgodą osoby, której dotyczą, są użytkowane przez Spółkę przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której danymi administruje Spółka, może skorzystać z prawa dostępu do danych, uzupełnienia, usunięcia ich lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo:

 • Do uzyskania kopii danych przechowywanych na jej temat, zgodnie z rozporządzeniem.
 • Poprawienia lub uzupełnienia informacji, jeżeli dane są nieścisłe lub niepełne.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Ograniczenia przetwarzania danych – w razie skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych – do momentu rozstrzygnięcia skargi.
 • Usunięcia swoich danych osobowych (m.in. przez wycofanie zgody na ich przetwarzanie; jeżeli przetwarzanie nie jest już konieczne; jeżeli brak uzasadnionego prawnie powodu do dalszego wykorzystywania danych; jeżeli dane osobowe nie były przetwarzane i chronione zgodnie ze zobowiązaniami Spółki.
 • Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając e-mail na adres kontakt@rsinvestments.pl
 • W razie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych świadczenie niektórych usług serwisu www.rocksolidinvestments.pl może okazać się niemożliwe.


Stopka

[flex][column]

[/column][column]

O NAS

Świadczymy usługi finansowe dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Ze względu na regulowany charakter działalności i konieczność posiadania stosownych uprawnień, nasza spółka zależna RSI AIFM, oferuje usługi zarządzania aktywami. RSI AIFM świadczy tę usługę w sposób całkowicie niezależny i zgodny z polskimi oraz unijnymi regulacjami.

[/column][column]

NASZE ZASADY

Uczciwość, przejrzystość, nieszablonowe rowiązania i dobro Klienta na pierwszym miejscu.

[/column][column]

INFO

     

[/column][/flex]

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.