Co z tymi rynkami wschodzącymi?

Po bardzo dobrym roku 2017, kiedy to na inwestycji w szeroko rozumiane wschodzące rynki akcji można było zarobić blisko 40% i równie obiecującym początku 2018 roku (+10% w styczniu), ta klasa aktywów od 8 miesięcy znajduje się w odwrocie. Dosyć powiedzieć, że akcje amerykańskie biją kolejne rekordy, to wschodzące rynki akcji od lokalnego szczytu jaki osiągnęły pod koniec stycznia, przeceniły się w najgorszym momencie (pierwsza połowa września) o ponad 20%.

Co prawda pojawiają się coraz częstsze głosy wśród globalnej społeczności inwestycyjnej, że taka relatywna przecena sprawia, że rynki wschodzące zaczynają wyglądać coraz atrakcyjniej na tle rynku amerykańskiego. Słowa nie zdają się jednak przechodzić w czyny – analitycy jednego z dużych globalnych banków wyliczyli, że alokacja do rynków wschodzących w globalnych funduszach akcyjnych jest najniższa od przynajmniej 2002 roku.  

[center]
Wykres 1 – Alokacja do rynków wschodzących w globalnych funduszach akcyjnych
[/center]

[center]
Źródło: Citigroup
[/center]

My osobiście zameldowaliśmy się taktycznie w „byczym obozie” amatorów emerging markets będąc zwolennikiem jakże prostego stwierdzenia, że nic nie spada bez końca (podobnie jak nic bez końca nie rośnie). Jeżeli wierzyć analitykom jednego z banków inwestycyjnych, którego były prezes jakiś  czas temu zasłynął stwierdzeniem, że bank ten „wykonuje robotę Boga”, to taka dywergencja w zachowaniu dwóch rynków, o których piszemy w niniejszym materiale, zazwyczaj kończyła się bardzo silnym wzrostem tego odstającego rynku (od 1982 roku, wykluczając obecny okres, miało to miejsce w 8 na 10 przypadków).  

[center]
Wykres 2 – Rynki wschodzące na tle rynku amerykańskiego
[/center]

[center]
Źródło: zerohedge.com
[/center]

Oczywiście nic nie dzieje się bez przyczyny. My, gdybyśmy mieli doszukiwać się „cyngla” powodującego zwrot, wskazalibyśmy na potencjalny pozytywny wpływ chińskiej konsumpcji na chińską gospodarkę ogółem, co ma związek z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku z 3 500 juanów miesięcznie do 5 000 juanów miesięcznie (pierwsza taka operacja od 2011 roku).  


Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia  29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Co kryje się za skrótem RSI?

Dla nas najbardziej oczywistą odpowiedzią jest, że RSI to Rock Solid Investments czyli w dosłownym tłumaczeniu „Inwestycje solidne jak skała”. Szerszemu  gronu inwestorów na rynku kapitałowym skrót ten kojarzy się jednak z popularnym wskaźnikiem analizy technicznej – wskaźnikiem siły relatywnej (z ang. Relative Strength Index, czyli RSI).

Wskaźnik RSI jest pomocny w określeniu momentu rozpoczęcia lub zakończenia inwestycji

Nie jesteśmy wielkimi fanami analizy technicznej jako jedynego zestawu narzędzi służących do podejmowania decyzji inwestycyjnych dlategopreferujemy podejście fundamentalne, wsparte analizą sentymentu rynkowego i przepływów kapitałowych. Analiza techniczna może być dobrym narzędziem pomagającym w określeniu momentu rozpoczęcia lub zakończenia inwestycji. W tym aspekcie RSI jest jednym z naszych ulubionych, pomocniczych wskaźników.

Nie chcąc zanudzać naszych czytelników sposobem wyliczania tej miary – osobiście nigdy nie liczyliśmy RSI samodzielnie korzystając z dobrodziejstw licznych aplikacji i narzędzi,– z technicznego punktu widzenia  napiszemy jedynie, że wartość RSI może przyjmować wartości od 0 do 100, a istotnymi wartościami w tym przedziale są liczby 30 i 70 (chociaż w literaturze przedmiotu można też znaleźć interpretacje, że wartości 20 i 80 są bardziej miarodajne).

Dla inwestora, który stara się znaleźć odpowiedni moment otwarcia lub zamknięcia inwestycji te wartości dla danej inwestycji są o tyle istotne, że w momencie kiedy RSI osiągnie wartość wyższą niż 70 (lub 80 w zależności od interpretacji – bardziej popularna jest granica 70) oznacza to sygnał sprzedaży (w żargonie inwestycyjnym mówi się, że rynek / inwestycja jest wykupiona – jest po okresie wzrostu ceny / wartości i zwiększa się prawdopodobieństwo realizacji zysków przez inwestorów). Z kolei wartość RSI poniżej 30 (lub 20) oznacza sygnał kupna (w żargonie inwestycyjnym: rynek / inwestycja jest wyprzedana – jest po okresie spadku ceny / wartości i rośnie prawdopodobieństwo, że inwestorzy zainteresują się jej kupnem).

Wydawać by się mogło, że RSI to idealny wskaźnik niejako gwarantujący zysk jeżeli będziemy stosować się do jego odczytów skrajnych. Oczywiście nie zawsze tak jest – tak jak wspomnieliśmy na początku – dla nas jest to jedynie miara, która ma nam pomóc określić moment wejścia lub wyjścia z inwestycji. Na zwrot z inwestycji wpływa szereg innych czynników, które będą przedmiotem naszych kolejnych wpisów.

[center]
Wykres –  Przykład zastosowania wskaźnika siły relatywnej (RSI)
[/center]

[center]
Źródło: opracowanie własne
[/center]

Obligacje skarbowe, a gospodarka

Od Wielkiego Kryzysu Finansowego (WKF)1, jak zwykła nazywać wydarzenia sprzed 10 lat globalna społeczność inwestycyjna, kierunek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych blisko odzwierciedlał perspektywy dla amerykańskiej gospodarki mierzone popularnym wskaźnikiem ISM dla przemysłu. Optymizm amerykańskich przedsiębiorców po wyborze Donalda Trumpa spowodował, że wskaźnik ten systematycznie piął się w górę, osiągając w sierpniu najwyższą wartość od marca 2011 roku.

Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych – rośnie

Pro-wzrostowy program prezydenta Trumpa polegający na fiskalnym wsparciu wzrostu gospodarczego (obniżki podatków i wzrost wydatków publicznych, np. na obronność) pozytywnie wpłynął na perspektywy, a w konsekwencji na realny wzrost. W ślad za tym optymizmem rosnąćzaczęły rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, których rentowność w okresie Q4 2016 – Q1 2018 podwoiła się (rentowność obligacji 10-letnich).

[center]
Wykres 1 – Wskaźnik ISM dla przemysłu względem rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych
[/center]

[center]
Źródło: zerohedge.com
[/center]

Wzrost PKB w USA może wkrótce osiągnąć swój szczytowy punkt

Od wspomnianego pierwszego kwartału tego roku rentowności oscylują jednak w okolicach 3% bez obrania wyraźnego kierunku, który obserwowaliśmy po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta. Być może w odpowiedzi, jaki kierunek obiorą, warto przyjrzeć się perspektywom dla amerykańskiej gospodarki. Wspomniany wskaźnik ISM rzadko kiedy osiągał poziom wyższy niż wrześniowy co sugeruje, że wzrost PKB w USA może wkrótce osiągnąć swój szczytowy punkt. Potwierdzeniem tego wydają się prognozy wzrostu publikowane przez duże banki inwestycyjne. Ich zdaniem w obecnym roku dynamika wyniesie nieco poniżej 3%, w 2019 nieznacznie spowolni, a duży spadek odnotuje w roku 2020, co w dużym stopniu będzie efektem wygasania efektów pobudzających gospodarkę (wspomniana polityka fiskalna).

[center]
Wykres 2 – Szacowany wpływ fiskalnej stymulacji na amerykańską gospodarkę
[/center]

[center]
Źródło: Citigroup
[/center]

Zaryzykujemy wiec dosyć nieszablonową tezę, że osiągnięcie poziomów rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wyższych od tych z początku roku (obligacje 10-letnie) w krótkim, kilkumiesięcznym terminie jest mało prawdopodobne, a w dłuższym bardzo prawdopodobny jest ich spadek.  


Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień jego sporządzenia oraz został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia  29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.


 1. Here is the footnote.

Inwestowanie, a fazy cyklu koniunkturalnego

W inauguracyjnym artykule, przybliżymy czytelnikom tajniki inwestowania w różnych fazach cyklu koniunkturalnego w gospodarce.

Nie wierząc w cudowne i popularne[1] na rynku polskim produkty reklamujące się potencjalnym zwrotem bez ryzyka (lub w najgorszym wypadku przy niskim ryzyku) nierzadko 5-6-krotnie przewyższającym stopę wolną od ryzyka, w naszym materiale skupiamy się na dwóch „starych” dobrych klasach aktywów jakimi są akcje i obligacje skarbowe.

Cztery fazy cyklu: ożywienie, wzrost i dojrzałość, spadek i recesja.

Dla niewtajemniczonego inwestora wyjaśniamy, że poszczególne fazy cyklu koniunkturalnego w gospodarce niosą ze sobą różne możliwości inwestycyjne. W jednej lepiej inwestować w akcje, a unikać obligacji, podczas gdy w innej fazie sytuacja może być zgoła odmienna. Na potrzeby niniejszej publikacji wyodrębniliśmy cztery fazy cyklu: ożywienie, wzrost i dojrzałość, spadek i recesja.

Faza ożywienia sprzyja inwestycjom w akcje

W fazie ożywienia następującej po recesji, o której napiszemy na końcu, aktywność w gospodarce odbija się od dna, a równocześnie z nią dynamicznie zaczynają rosnąć zyski. Nakłada się na to zazwyczaj końcowy okres ekspansywnej polityki monetarnej (niskie poziomy stóp procentowych). Takie otoczenie sprzyja inwestycjom w akcje (odrodzenie pozytywnego sentymentu z bardzo negatywnych poziomów, zyski spółek powracające do wzrostów, niskie koszty kredytu) oraz jednocześnie zaczyna być niekorzystne dla obligacji skarbowych, które powinny zachowywać się gorzej niż akcje (ze względu na antycypację zbliżającego się końca ekspansywnej polityki monetarnej, coraz mniejsze zapotrzebowanie na inwestycje traktowane jako bezpieczna przystań czy po prostu relatywnie niższa atrakcyjność od akcji w obliczu odrodzenia się zysków spółek).

W fazie wzrostu zwrot z akcji staje się niższy niż w fazie ożywienia

Faza wzrostu i dojrzałości charakteryzuje się zbliżaniem się dynamiki wzrostu gospodarczego do punktu przegięcia (momentu, w którym pozytywna dynamika wzrostu osiągnie moment szczytowy i stanie się negatywna), spółki, chcąc podtrzymać dynamikę wzrostu zysków, zwiększają zadłużenie korzystając jeszcze z faktu, że polityka monetarna nie jest jeszcze restrykcyjna, co z kolei obniża jakość tychże zysków. W tym okresie nadal akcje powinny zachowywać się lepiej od obligacji, ale wyższy zwrot z akcji w zarówno ujęciu absolutnym, jak i relatywnie do obligacji będzie niższy niż w fazie ożywienia.

W fazie spowolnienia, zwrot z akcji jest zbliżony do zwrotu z gotówki

Ostatecznie dynamika wzrostu gospodarczego, ograniczana restrykcyjną polityką monetarną mającą na celu spowolnienie czy wręcz zatrzymanie tempa zadłużania się spółek (i gospodarstw domowych), zaczyna spowalniać i tak przechodzimy do fazy spowolnienia. W fazie tej dynamika zysków spółek zaczyna być pod negatywną presją. Potencjalny zwrot z rynku akcji jest nadal lepszy niż z obligacji, ale nie przewyższa on stóp zwrotu oferowanych przez depozyty bankowe / gotówkę. Obligacje skarbowe, ze względu na restrykcyjną politykę monetarną oraz często wysoki poziom inflacji, są klasą aktywów, która nadal zachowuje się gorzej od akcji.

W fazie recesji obligacje wygrywają z akcjami

Faza recesji trwa zazwyczaj najkrócej i jest jedyną z przytoczonych, w której obligacje wygrywają z akcjami. Cechy szczególne tej fazy to możliwa ujemna dynamika wzrostu gospodarczego, spadek zysków spółek, ekspansywna polityka monetarna (obniżanie poziomu stóp procentowych) i spadająca dynamika inflacji. Takie środowisko, stanowiące odwrócenie sytuacji opisywanej w fazie ożywienia o praktycznie 180 stopni, siłą rzeczy sprzyja lepszemu zachowaniu obligacji skarbowych względem akcji. Te pierwsze są wspomagane spadającą dynamiką inflacji, ekspansywną polityką monetarną oraz ogólnie pogarszającym się sentymentem i poszukiwaniem „bezpiecznych przystani” za jakie uchodzą obligacje skarbowe, tym drugim szkodzi z kolei spadek zysków (efekt spadku aktywności w gospodarce) oraz negatywny sentyment.

[center]
Fazy cyklu koniunkturalnego i relatywna atrakcyjność inwestycji w akcje i obligacje skarbowe
[/center]

 

[center]
Źródło: opracowanie własne.
[/center]


[1] To jest przypis

Media o nas

[column-left]

09.07.2021

Autor: Artur Wiśniewski, Stockbroker.pl

[/column-left]

[column-right]

Czy ETF-y syntetyczne są gorsze niż fizyczne? 17 ekspertów mierzy się z mitem

Zapraszamy do lektury wypowiedzi udzielonej dla stockbroker.pl

– W procesie doboru ETFów do portfeli zarządzanych przez nas alternatywnych funduszy inwestycyjnych sposób replikacji indeksu nie stanowi kryterium doboru. Co prawda spośród 16 funduszy ETF stanowiących trzon portfela naszych funduszy nie ma żadnego, który odwzorowywałby zachowanie indeksu w sposób syntetyczny (za pomocą instrumentu pochodnego o nazwie total return swap), ale nie jest to wynikiem naszej niechęci do tego typu produktów, a bardziej pochodną tego, że oceniając istotne dla nas cechy ETFa lepiej wypadały ETFy stosujące replikację fizyczną.

Gdyby jednak hipotetycznie założyć, że w takim ćwiczeniu lepiej wypadłby ETF z odwzorowaniem syntetycznym, to bez żadnych obiekcji dodalibyśmy go do portfeli zarządzanych przez nas funduszy. Mogę wyobrazić sobie tylko jedną sytuację gdzie kryterium wyboru sprowadziłoby się do metody odwzorowania indeksu. Jeżeli doszłoby do mało prawdopodobnej w rzeczywistości sytuacji, w której dwa ETFy wypadłyby identycznie pod kątem analizowanych przez nas kryteriów, to wtedy dodatkowym kryterium mógłby być sposób replikacji indeksu. Wybór zapewne padłby wtedy na replikację fizyczną ze względu na brak elementu ryzyka kredytowego kontrahenta (drugiej strony transakcji swapowej).

[/column-right]

[clear]

[column-left]

10.04.2019
Autor: Jagoda Fryc, Business Insider

[/column-left]

[column-right]

Kiedy włączyć czerwoną lampkę?

W Business Insider ukazał się ciekawy artykuł, odsłaniający kulisy działania firmy podejrzewanej o łamanie prawa i nielegalne praktyki oferowania instrumentów finansowych. W wyniku śledztwa redakcyjnego, jeden z podmiotów został właśnie wpisany na „czarną listę” KNF.

Wcześniej zostaliśmy poproszeni przez redakcję BI o komentarz ekspercki na temat tzw. rolowania obligacji i o prawne podstawy tego procesu.
Poniżej publikujemy nasze stanowisko, ale zachęcamy ku przestrodze do lektury całego artykułu.

Zgodnie z teorią finansów optymalna struktura kapitału, czyli taka, która minimalizuje ogólny koszt kapitału (tzw. średni ważony koszt kapitału) dla spółki to „mix” kapitału własnego (akcje) oraz obcego (dług). Ta relacja różni się w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa czy branży, w której spółka działa, ale upraszczając można przyjąć, że optymalny jej poziom to 0,5. Zatem długu (rozumianego jako dług odsetkowy, czyli kredyt lub właśnie obligacje) powinno być dwa razy mniej niż kapitału własnego– mówi Radosław Piotrowski, prezes Rock Solid Investments.
Kiedy włączyć czerwoną lampkę?
Radosław Piotrowski, prezes Rock Solid Investments uważa, że inwestorzy indywidualni powinni unikać inwestycji w obligacje korporacyjne, które:

 • Są im oferowane przez podmioty niebędące firmą inwestycyjną, (dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską) posiadającą zezwolenie KNF na oferowanie instrumentów finansowych lub mającą status agenta firmy inwestycyjnej.
 • Nie są sprzedawane w emisji publicznej, a w konsekwencji nie istnieje wtórny rynek, na którym te obligacje będą przedmiotem obrotu, i na którym to rynku można je sprzedać przed terminem wykupu.
 • Posiadają masę, zazwyczaj bezwartościowych, zabezpieczeń – im więcej zabezpieczeń tym obligacja bardziej ryzykowna, bo wiarygodny emitent nie musi desperacko udowadniać, że środki obligatariuszy są bezpieczne i odda je w terminie wykupu wraz z odsetkami.
 • Płacą wysoką prowizję dla oferującego.
 • Mają rentowność przekraczającą dwukrotność oprocentowania obligacji skarbowych o analogicznym okresie do wykupu. Jeżeli dla 2-letniej obligacji skarbowej (bezpiecznej inwestycji) oprocentowanie wynosi 2 proc., to wszystkie papiery korporacyjne z oprocentowaniem powyżej 4 proc. należy uznać za ryzykowne.

Zobaczcie pełny artykuł:
https://businessinsider.com.pl/finanse/gerda-broker-oferowanie-obligacji-bez-zezwolenia/vrgvp41/

[/column-right]
[clear]

[column-left]
27.03.2019
Autor: Jagoda Fryc, Business Insider

[/column-left]

[column-right]

KNF proponuje rewolucyjne zmiany w wycenie funduszy. Koniec z opłatami za „papierowe” wyniki

TFI nie powinny pobierać opłaty za sukces, czyli tzw. success fee od księgowego (papierowego) wyniku – uważa KNF i proponuje, aby wszystkie aktywa niepubliczne przez cały okres życia funduszu wyceniane były po cenie zakupu. Dopiero, gdy doszłoby do realnej sprzedaży nabytych aktywów, TFI mogłoby pobrać wynagrodzenie zmienne. To rewolucyjne propozycje, korzystne dla klientów funduszy – jak podaje Business Insider.

Propozycję należy ocenić pozytywnie ze względu na skutkujące połączenie interesu spółki zarządzającej aktywami z interesem klienta. Każda usługa, za którą pobieramy od klienta opłatę, także powierzenie środków do zarządzania funduszowi, powinna się wiązać z namacalną korzyścią dla klienta, że z tej usługi skorzystał. Pobranie opłaty za sukces, powinno w szczególności podlegać tej zasadzie, zwłaszcza, że w usłudze zarządzania, niezależnie od kreowania wartości dodanej dla klienta czy też nie, jest pobierana stała opłata za zarządzanie – uważa Radosław Piotrowski, prezes Rock Solid Investments i dodaje:

Jak pokazuje praktyka rynkowa często ta zasada pobrania dodatkowej opłaty, szczególnie jeżeli wyceny nie możemy empirycznie zweryfikować, była nadużywana. Zabrzmi to banalnie, ale z perspektywy klienta każde aktywa, w tym wypadku niepubliczne, jest warte tyle za ile można je w danym momencie sprzedać, a nie na ile je wycenimy modelem, która to wycena, mówiąc wprost, jest jedynie wyceną teoretyczną.

Zobaczcie pełny artykuł:
https://businessinsider.com.pl/finanse/fundusze/wycena-aktywow-niepublicznych-funduszy-propozycje-knf/rvkx94q/

[/column-right]

[clear]

[column-left]
12.03.2019
Autor: Radosław Piotrowski

[/column-left]

[column-right]

Rynek złota – co dalej z ceną tego szlachetnego kruszcu?

W dniu 22 lutego tego roku, dla Inwestorzy.tv, w ramach cyklu programów Okiem Analityka, nagraliśmy materiał pt.Rynek złota – co dalej z ceną tego szlachetnego kruszcu?, jak sam tytuł wskazuje, na temat notowania złota. Odpowiadamy w nim na pytanie co jest determinantą silnego wzrostu ceny złota oraz czy czynniki te w dalszym ciągu będą wspierały zachowanie się ceny złota, tak jak to miało miejsce w ostatnich 4-5 miesiącach?

Zapraszamy do obejrzenia:
http://inwestorzy.tv/piotrowski-analityk-inwestorzy-zaczeli-poszukiwac-bezpiecznych-przystani-taka-uchodzi-zloto/
Przypominamy, że materiał ten powstał w oparciu o stan wiedzy z dnia 22 lutego tego roku.

[/column-right]

[clear]

[column-left]
24.12.2018
Autor: Jagoda Fryc

[/column-left]

[column-right]

Polskę czeka trudny egzamin, ale gospodarka ma szansę na czwórkę

W świątecznej publikacji w Business Insider, ukazał się ciekawy artykuł na temat prognoz i ryzyk gospodarczych na świecie w 2019 roku. – Główne ryzyka dla wzrostu gospodarczego w Europie i w konsekwencji również w Polsce w 2019 roku to wojna handlowa między USA i Chinami oraz ewentualny rozwój tzw. tailrisks na Starym Kontynencie (Brexit czy polityka Włoch). W ostatecznym rozrachunku może to rzutować na nastroje konsumentów i potęgować spowolnienie koniunktury. Samych tail risks nie biorę jednak pod uwagę przy formułowaniu swoich opinii inwestycyjnych, bo są to wydarzenia nieprognozowalne – wskazuje Radosław Piotrowski, prezes Rock Solid Investments. Jego zdaniem negatywnie na polską gospodarkę może też wpływać wspomniane umocnienie złotego, które w połączeniu z osłabieniem koniunktury w Europie, może uderzyć w polski eksport.

[/column-right]

[clear]

[column-left]
20.12.2018
Autor: Jagoda Fryc

[/column-left]

[column-right]

Pułapka płynności, czyli o zyskach z funduszy, które okazały się mirażem

– Na polskim rynku można tworzyć fundusze absolute return z prawdziwego zdarzenia, ale wymaga to dużych umiejętności i doświadczenia – podkreśla Radosław Piotrowski, Prezes Rock Solid Investments. Jak wyglądają strategie absolutnej stopy zwrotu na zachodnich rynkach, a jak w Polsce, przeczytacie w naszym komentarzu w dzisiejszym artykule w Business Insider
[/column-right]

Polityka prywatności
Aby ułatwić korzystanie ze strony internetowej www.rocksolidinvestments.pl wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Cookies to małe jednostki danych, które przeglądarka internetowa zachowuje na twardym dysku komputera użytkownika, niezbędne do korzystania ze stron internetowych. Wykorzystywane przez nas cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani nie gromadzą w inny sposób żadnych osobistych informacji identyfikacyjnych.

Stosujemy cookies, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej oraz umożliwić jej sprawniejszą nawigację. Cookies mogą powiedzieć nam, czy dana osoba odwiedziła już kiedyś naszą stronę internetową, czy też jest nowym użytkownikiem. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania cookies, wymaga to skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób pozwalający na usunięcie wszystkich cookies z twardego dysku komputera, blokowanie wszystkich cookies lub też wysyłanie ostrzeżenia przed ich zapisaniem.

Po odwiedzeniu naszej strony automatycznie zbierane są informacje ogólne o użytkowniku, które nie są jednak związane z danymi osobowymi, np. nazwa dostawcy usług internetowych, informacje o stronach, które użytkownik wyświetlił, data i czas odwiedzin, informacje o systemie operacyjnym i wersji przeglądarki, używanej podczas odwiedzin.

Inne informacje

W razie wszelkich pytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz celu egzekwowania swoich uprawnień, należy skontaktować się:


RODO
Szanowny Użytkowniku,

Rock Solid Investments Sp. z o. o. (Spółka) z odpowiedzialnością i poszanowaniem dla prywatności administruje danymi osobowymi oraz tzw. plikami cookies użytkowników strony www Spółki.

Polityka, instrukcje i procedury ochrony danych osobowych w RSI Spółka z o.o. zostały opracowane w sposób zgodny z wymogami RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Prosimy aby użytkownik naszego serwisu zapoznał się z przepisami, które aktualnie obowiązują, dla pełnej wiedzy i poczucia bezpieczeństwa we współpracy z nami.

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest RSI Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gontarskiej 14B, 04-273 Warszawa, adres e-mail: kontakt@rsinvestments.pl

Dane Użytkownika mogą być przekazywane innym odbiorcom jedynie w niezbędnym zakresie,
np.: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługują określone prawa wobec jego danych i ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Jeśli użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili wycofać.

Użytkowniku – jeśli masz pytania, pod adresem e-mail kontakt@rsinvestments.pl, zgłoś uwagi dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.

Typy gromadzonych informacji

Dane na temat Użytkowników są gromadzone i przetwarzane w Spółce w trakcie korzystania z www.rocksolidinvestments.pl

Dane osobowe mogą obejmować:

 • Imię i nazwisko.
 • Nazwę użytkownika.
 • Adres zamieszkania lub miejsca pracy.
 • Adres e-mail.
 • Numer telefonu.
 • Stanowisko.
 • Wszelkie inne udzielane nam informacje.

Pliki cookies, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej, mogą gromadzić:

 • Informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z naszej strony internetowej.
 • Przeglądarkę internetową i system operacyjny Użytkownika.

Sposób wykorzystania informacji

Wymienione powyżej dane osobowe są przetwarzane w Spółce w następujących celach:

 • Zawarcie i realizacja umowy, np. w przypadku nabycia naszych usług oraz zlecenia przez Spółkę wykonania usług – bez uzyskania i przetwarzania danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy nie byłyby możliwe.
 • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zgodność z uzasadnionymi interesami lub działanie w ochronie uzasadnionych interesów gospodarczych i uprawnień, m.in. użycie w związku z roszczeniami prawnymi, wymaganiami zgodności, w celach regulacyjnych i dochodzeniowych (włącznie z ujawnieniem danych w związku z postępowaniem sądowym).
 • W odpowiedzi na wszelkie uwagi lub skargi, w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi interesami (włącznie z dochodzeniem w sprawie skarg zgłoszonych przez użytkownika lub inne podmioty dotyczących naszych usług).
 • Udzielone nam informacje mogą służyć do personalizowania naszej korespondencji do Użytkownika kierowania świadczonych usług, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami.
 • Udzielone nam informacje mogą zostać użyte w celu sprawdzenia, doskonalenia i ochrony naszych usług, zarówno w Internecie jak i poza nim, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami.
 • Możemy korzystać z udzielonych nam informacji w celu zaproszenia Użytkownika do udziału w badaniach rynku lub ankietach.

Komu i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe

Możemy również udostępnić dane osobowe:

 • Naszym dostawcom, partnerom biznesowym i podwykonawcom.
 • Organom władz administracyjnych i/lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeżeli będą wymagane – na podstawie nakazu lub w celu ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób fizycznych, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Osobom kontrolującym Spółkę lub doradzającym jej, np. audytorom zewnętrznym, biegłym księgowym, radcom prawnym.
 • Usługodawcom zewnętrznym, np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania używanego przez Spółkę – zgodnie z określonymi celami, wymaganiami i zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu Spółki.
 • Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i spółki zagraniczne zarządzające funduszami inwestycyjnymi.
 • Podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, pocztowe i kurierskie, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z przeprowadzanymi audytami.

Okres przechowywania danych osobowych

 • Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę – zgodnie z tymi przepisami – metod lub modeli postępowania, a także zgód i innych oświadczeń. Każdorazowo osoba, której dane dotyczą jest informowana o czasie ich przechowywania (np. poprzez stosowne zapisy w umowach, na wnioskach, innej dokumentacji). Archiwizacja odbywa się zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
 • Dane uzyskane za wyraźną zgodą osoby, której dotyczą, są użytkowane przez Spółkę przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której danymi administruje Spółka, może skorzystać z prawa dostępu do danych, uzupełnienia, usunięcia ich lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo:

 • Do uzyskania kopii danych przechowywanych na jej temat, zgodnie z rozporządzeniem.
 • Poprawienia lub uzupełnienia informacji, jeżeli dane są nieścisłe lub niepełne.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Ograniczenia przetwarzania danych – w razie skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych – do momentu rozstrzygnięcia skargi.
 • Usunięcia swoich danych osobowych (m.in. przez wycofanie zgody na ich przetwarzanie; jeżeli przetwarzanie nie jest już konieczne; jeżeli brak uzasadnionego prawnie powodu do dalszego wykorzystywania danych; jeżeli dane osobowe nie były przetwarzane i chronione zgodnie ze zobowiązaniami Spółki.
 • Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając e-mail na adres kontakt@rsinvestments.pl
 • W razie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych świadczenie niektórych usług serwisu www.rocksolidinvestments.pl może okazać się niemożliwe.


Stopka

[flex][column]

[/column][column]

O NAS

Świadczymy usługi finansowe dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Ze względu na regulowany charakter działalności i konieczność posiadania stosownych uprawnień, nasza spółka zależna RSI AIFM, oferuje usługi zarządzania aktywami. RSI AIFM świadczy tę usługę w sposób całkowicie niezależny i zgodny z polskimi oraz unijnymi regulacjami.

[/column][column]

NASZE ZASADY

Uczciwość, przejrzystość, nieszablonowe rowiązania i dobro Klienta na pierwszym miejscu.

[/column][column]

INFO

     

[/column][/flex]

© 2018 Rock Solid Investments. All Rights Reserved.